Kandidatų privatumo politika

 

KANDIDATŲ Į UAB „GATAS“ DARBUOTOJUS PRIVATUMO POLITIKA

 

I. Įvadas

 Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja UAB „GATAS“, įmonės kodas 125718917, adresas Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, Lietuva (toliau – Mes arba Bendrovė) vykdomą kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Privatumo politikoje apibrėžiama, kaip mes tvarkome kandidatų į Bendrovės darbuotoju (toliau – Jūs) asmens duomenis, kokius asmens duomenis renkame, kam perduodame, iš kur gauname, kokiais tikslais juos naudojame, kaip užtikriname jų saugumą, bei veiksmingą Jūsų teisių įgyvendinimą.

Mes gerbdami Jūsų privatumą, tvarkome ir renkame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi šios Privatumo politikos, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.

 

II. Asmens duomenų tvarkymo principai

Principai, kurių mes laikomės tvarkydami Jūsų asmens duomenis:

 • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas – Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • tikslo apribojimo principas – Jūsų asmens duomenys yra renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, ir nėra toliau tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • duomenų kiekio mažinimo principas – tvarkomi tik tokie Jūsų asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi;
 • tikslumo principas – Jūsų asmens duomenys turi būti tikslūs ir, prireikus, nuolat atnaujinami, imamasi visų pagrįstų priemonių siekiant užtikrinti, kad netikslūs Jūsų asmens duomenys, atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie yra tvarkomi, būtų ištrinti ar ištaisyti nedelsiant;
 • saugojimo trukmės apribojimo principas – Jūsų asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti duomenų subjektus ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • vientisumo ir konfidencialumo principas – Jūsų asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

III. Kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenų tvarkymas

Žemiau pateikiamos pagrindinės Bendrovės tvarkomų kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenų kategorijos, kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai:

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenų kategorijos
Kandidatų į darbuotojus atrankos vykdymas Jūsų duotas sutikimas

 

Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, gimimo data;

Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį: informacija apie kandidato į darbuotojus darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir / ar pasiekimai), informacija apie kandidato į darbuotojus išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir / ar kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikė kandidatas į darbuotojus gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;

Rekomendacijos ir darbdavių atsiliepimai: kandidatą į darbuotojus rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;

Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, korespondencijos adresas (jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos), telefono numeris, el. pašto adresas.

 

IV. Asmens duomenų gavimo būdai

Jūsų, kaip kandidato į Bendrovės darbuotojus duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui, kai Jūs siunčiate gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) motyvacinį laišką bei kitus kandidatavimo dokumentus.

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz., iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, ir (ar) karjeros portalų.

Tam tikrą informaciją apie Jus, kaip kandidato į Bendrovės darbuotojus, galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz., Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių, tačiau tokią informaciją rinksime, jei turėsime tam teisinį pagrindą., pvz.: jei Jūs suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų esamą darbdavį ir (arba) kitą asmenį, o prieš kreipdamiesi į Jūsų buvusį darbdavį prieš tai Jus informuosime.

 

V. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Informuojame Jus, jog Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, vykdančioms kandidatų atranką Bendrovei.

 

VI. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Mes imamės įvairių saugumo priemonių, kad garantuotume Jūsų asmens duomenų saugumą. Savo praktikoje naudojame naujausią duomenų apsaugos praktika atitinkančias technines ir organizacines  duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, praradimo, netinkamo naudojimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto asmens duomenų tvarkymo.

Mes ir bet kurie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kurie gali mūsų vardu tvarkyti asmens duomenis, taip pat yra sutartinių santykių pagrindu įpareigoti laikytis asmens duomenų konfidencialumo principų ir reikalavimų.

 

VII. Asmens duomenų saugojimo principai ir terminai

Jūsų kaip kandidatų į Bendrovės darbuotojus visus atrankos tikslais surinktus asmens duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankos procesui, bet ne vėliau negu per 30 dienų nuo atrankos proceso pabaigos. Atrankos pasibaigimo data laikoma darbo sutarties su asmeniu į skelbtą poziciją sudarymo data.

Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau:

 • jei būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • gaunamas prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

VIII. Kokias turite teises susijusias su asmens duomenims?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • Teisė gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kokius asmens duomenis mes tvarkome, iš kur jie surinkti, kokiais tikslais tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami ir kt. Pažymėtina, kad Jūsų teisę susipažinti su duomenimis gali riboti teisės aktai, kitų asmenų privatumo apsauga ir su mūsų verslu ir praktika susijusios priežastys.  

 • Teisė reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis

Jei paaiškėja, kad mes tvarkome netikslius, neišsamius asmens duomenis apie Jus, turite teisę reikalauti ištaisyti, papildyti asmens duomenis.

 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti dalį ar visus tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu mes nebeturime teisinio pagrindo juos tvarkyti arba yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai.

 • Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūs taip pat turite teisę reikalauti tam tikrą laiką apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai gali būti, pavyzdžiui, situacija, kai manote, kad toks tvarkymas yra neteisėtas ir (arba) duomenys apie Jus yra netikslūs ir mes turime tai patikrinti.

 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, jei tam yra Reglamente nustatytas pagrindas.

 • Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai 

Jei manote, kad mūsų asmens duomenų tvarkymas yra tvarkomas pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose, Jus galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos skundų nagrinėjimo tvarka galite rasti čia:: https://vdai.lrv.lt/lt/atmintines/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo/kaip-kreiptis-i-inspekcija.

 

IX. Jūsų teisių įgyvendinimas

 Aukščiau nurodytos teisės bus įgyvendinamos tik mums gavus Jūsų rašytinį prašymą įgyvendinti aukščiau nurodytas teises ir tik patvirtinus Jūsų tapatybę. Toks rašytinis prašymas mums pateikiamas asmeniškai atvykus į mūsų registruotą buveinės adresą, paprastu paštu arba elektroniniu paštu: info@gatas.lt.

Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Ypatingais atvejais, priklausomai nuo prašymų sudėtingumo ir asmens duomenų kiekio, 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas, gali būti pratęstas, apie tai iš anksto pranešus Jums. Atsakymas į Jūsų prašymą pateikiamas ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jei Jūs pageidausite informaciją gauti elektroniniu būdu.

 

X. Privatumo politikos atnaujinimai

Mes reguliariai peržiūrime šią Privatumo politiką ir pasiliekame teisę bet kada ją pakeisti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokie pakeitimai ir patikslinimai įsigalioja iškart nuo tos dienos, kai pakeistas sąlygas paskelbiame savo internetinėje svetainėje: www.gatas.lt.

 

XI. Kreipkitės į mus

Jei turite klausimų, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, arba norite pasinaudoti savo teisėmis, Jūs galite į mus kreiptis rašydami el. paštu info@gatas.lt  ar raštu Bendrovės adresu Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, Lietuva.